ایرنا - بوریا بافی

[ad_1]

ایرنا – اهواز – حسن حیدری معروف به ابوعبدالله سی سال است هزینه های زندگی را از بوریابافی بدست آورده است. او شصت سال عمرش را درهمسایگی آب و در تعامل با نیزارها و بر روی قایق گذرانده است. چهره آفتاب سوخته اش سنش را بیشتر از شصت نشان می دهد ولی دستهایش چابک بوریا می بافند؛ نی ها و علفها گره بر گره ، گره ها در کنار هم زیراندازی می سازند.

[ad_2]

Source link