بهترین سایت ترجمه پزشکی

بنابراین بدون اغراق بگویم که ابزار امروزی CAT به کمک با کل از طراحی فرآیند ارائه خدمات ترجمه. در یک محیط کسب و کار محور ، ابزارها برای مدیریت منابع زبانی در خدمت هستند. آنها همچنین برای مدیریت پروژه استفاده می شوند. و نادر نیست که تمام ارتباطات بین یک مدیر پروژه ترجمه و تیم پروژه مترجمان آزاد و خوانندگان اثبات کننده دارای ابزار به عنوان تنها کانال خود باشد ، همانطور که در شکل 3 و 4 نشان داده شده است.

شکل 3. تصویر از ابزار CAT Across – نمای مدیر پروژه

شکل 3. تصویر از ابزار CAT Across – نمای مدیر پروژه
Agrandir Original (png، 246k)
وظایف مربوط به یک پروژه ترجمه (نیمی از بالای صفحه) را می توان به اعضای تیم مختلف (نیمه پایینی صفحه) اختصاص داد

شکل 4. عکس از صفحه ابزار CAT Across – نمای عضو تیم

شکل 4. عکس از صفحه ابزار CAT Across – نمای عضو تیم
Agrandir Original (png، 294k)
به یک مترجم اطلاع داده می شود که یک کار از طریق یک پیام خودکار خودکار به او محول شده است

10با توجه به اهمیت عملی عملکردهایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، ضروری است که اینها به عنوان بخشی از هر برنامه آموزشی مترجم ، آموزش داده شوند – و با موفقیت. با این حال ، کج کردن و پیرایش یک فعالیت متخصص واقع مانند ترجمه برای اهداف didactic یک چالش قابل توجه است. این امر با اختلاف سنتی بین دوره های مرتبط با متن و متدولوژی در موسسات دانشگاهی آلمان بیشتر می شود. با این حال ، علل واقعی عمیق تر است ، و تنها با در نظر گرفتن ویژگی های متخصص و واقع در ترجمه حرفه ای ، می توان برطرف کرد.

4- آموزش مترجم در کار متن و پروژه های واقعی
11اگر کسی به برنامه های درسی مؤسسات آموزش ترجمه در آلمان نگاه کند ، دو نوع دوره وجود دارد. کسانی که به تدریج روی آموزش مهارتهای زبانی و ترجمه متمرکز شده اند (در موسسه من ، دانشجویان لیسانس برای فارغ التحصیلی باید 50 امتیاز اعتبار و دانشجویان کارشناسی ارشد 26 امتیاز اعتباری در این زمینه را تکمیل کنند) و آنهایی را که دانش آموزان را ملزم به اجرای پروژه های ترجمه معتبر ، عملی گرا می داند. . دانشجویان لیسانس در موسسه ما باید 5 دوره ECTS از چنین دوره ای کسب کنند ، در حالی که همین نوع دوره ها در سطح کارشناسی ارشد الزامی نیست. از همه مهمتر ، این محدودیت زمانی است که برای یادگیری نتایج اجتناب ناپذیر ترجمه در یک محیط حرفه ای صرف می کنید ،

12با قضاوت بر اساس نظرات خود را در، و رفتار در ارتباط با پروژه های ترجمه، بسیاری از دانش آموزان نظر می رسد توسط انتقال از کار متن به پیچیدگی های واقعی وظایف را گیج میکند. آنچه مورد نیاز است یک نوع واسطه از تنظیمات آموزشی است. به دانش آموزان باید وظایفی پیچیده و چالش برانگیز داده شود تا به آنها کمک کند در واقعیت ترجمه حرفه ای رشد پیدا کنند. اما در عین حال ، برخی راهنمایی ها و پشتیبانی ها لازم است تا از ناامیدی و گلایه های ناشی از پروژه های معتبر بازتولید نشود.

13سؤالاتی که برای رسیدن به روشی مناسب برای پاسخ دادن به آنها باید پاسخگو باشم این بود: دانش آموزان برای کار با موفقیت در پروژه های معتبر به چه توانایی هایی نیاز دارند؟ و مهمتر از همه ، چگونه می توانیم به آنها کمک کنیم تا این توانایی ها را بدست آورند؟ راه حل من مطابقت با یافته های تحقیق در زمینه ترجمه با رویکرد تدریس مبتنی بر الگوی سازنده گرایانه بود.

ترجمه تخصصی پزشکی