هنیه خواستار تصمیم تاریخی جنبش فتح در قبال گروه های فلسطینی شد

[ad_1]

هنیه خواستار تصمیم تاریخی جنبش فتح در قبال گروه های فلسطینی شد

[ad_2]

Source link