دانلود کتاب از گوگل بوک

وی با اشاره به اینکه برداشتن هر قدم  دانلود کتاب از گوگل بوک برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در واقع نوعی سرمایه گذاری فرهنگی در دستاوردهای فرهنگی جامعه است ، اظهار داشت: اجرای برنامه های مختلف از جمله پروژه های فصلی یا هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اقداماتی با هدف از یک طرف دانلودContinue reading “دانلود کتاب از گوگل بوک”